Shërbimet

Projektim – Realizim

 • Krijime dhe sherbime aplikacionesh, programim dhe zhvillim të aplikacioneve web-based.
 • Menaxhimi, ruajtja, arkivimi i informacioneve dixhitale. Sisteme të avancuara sigurie.
 • Programim softesh dhe implementimi i tyre, suport IT dhe konsulencë.
 • Shërbime informatikë të ndryshme të aplikueshëm në sektorë të ndryshëm.
 • Programim faqesh interneti (WebDesign-Development) si dhe mirëmbajtjen e tyre.
 • Programim, programe, implementim i sistemeve dhe programeve informatikë (software-ve), mirëmbajtje sistemesh dhe programesh informatikë, asistencë dhe konsulencë për përgatitjen e programeve informatikë (software-ve).
 • Realizimi i projektimit, dhe instalimit të sistemeve të menaxhimit elektronik, elektrik dhe të sigurisë së ndërtesave.
 • Përpunimi i të dhënave në kompjuter e pajisje të tjera me synim realizimin e shërbimeve të tilla si përgatitje faqe interneti, përgatitje reklamash, posterash, ftesash, kartëvizitash, e deri në shtypje e lidhje libri.
 • Krijimi i linjave për montimin e kompjuterëve dhe studiove dixhitale. Sigurimi i pjesëve të këmbimit për të gjitha llojet e pajisjeve të tilla dhe realizimi i shërbimit të mirëmbajtjes, garancisë e të riparimit.
 • Realizimi i projektimit dhe instalimit të rrjeteve kompjuterike, informatikë dhe mirëmbajtjen e tyre.
 • Dhënie me qira dhe shitje pajisjesh monitorimi GPS dhe çdo aksesor të tyre.
 • Shërbim monitorimi gps dhe çdo sensori për matje furnizimi dhe shpërndarjes së rrymës elektrike, furnizimi dhe shpërndarjes me ujë, furnizimi dhe shpërndarjes së naftës.
 • Monitorim të konsumit dhe qarkullimit të karburantit me sistem gps.

Import – Export

 

 

 • Import eksport, shitje me shumicë e pakicë të artikujve të elektronike.
 • Import – eksport mallrave dhe produkteve industriale instalimi dhe trajnim përkatës.
 • Import – eksport mallrave dhe produkteve elektronike, instalimi i tyre dhe trajnim përkatës. Marrja pjesë dhe dhënia e asistencës e trajnimeve në fushën e informatikës.

Maintenance Check mark

Mirëmbajtje

 

 

 

 • Mirëmbajtje, të sistemeve të kamerave.
 • Mirëmbajtje të sistemeve gps.
 • Mirëmbajtje të sistemeve të telefonisë.

Tregtim

 • Shitje, montim dhe trajnim për sisteme kamera dhe sisteme sigurie
 • Shitje, montim dhe trajnim për sisteme të brendshme dhe të jashtme monitorimi me kamera dhe sensore elektronike.
 • Shitje, montim dhe trajnim për sisteme telefonie të brendshme.
 • Shitje, montim dhe trajnim për pajisje dixhitalizimi në mase të dokumenteve, librave dhe regjistrave.
 • Shitje, montim dhe trajnim për sistemesh të monitorimit dhe menaxhimit të trafikut.
 • Shitje, montim dhe trajnim për sisteme të monitorimit dhe menaxhimit të parkingjeve.
 • Tregtim të programeve informatikë (software-ve).
 • Shitja e blerja e pajisjeve IT – teknologjisë së informacionit të tilla si kompjuterë laptop, serverë, projektorë, kamera dixhitale, skaner, printer, fotokopje, fakse, etj.
 • Instalime, mirëmbajtje pajisjesh teknike, speciale (punime inxhinierike civile, kaldaja, kondicionerë, sisteme të ngrohjes, gjeneratorë etj. Shitblerje mjetesh, kamionësh, veturash dhe servisimi i tyre etj.
 • Kryerja e veprimtarive të tjera tregtare si shitja dhe blerja me shumicë dhe pakicë të artikujve të kancelarisë, pajisje elektrike dhe elektronike shtëpiake, etj.
 • Shitja dhe blerja e sistemeve kompjuterike e informatikë me qellim përdorimi dhe menaxhimi të sistemit bankar.
 • Realizimi i import-eksportit të të gjithë artikujve të përmendur me si për. Të tjera sipas legjislacionit në fuqi.

Na kontaktoni

Për çdo pyetje ju lutem plotësoni formularin e mëposhtëm
ose na kontaktoni në nr +355 67 20 00 587

Sending